Zasady i Warunki (PL)

 • Home
 • Zasady i Warunki (PL)
 1. INFORMACJE O SPÓŁCE

1.1       Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez spółkę Vintage Tractors Volker Merx sp. k. z siedzibą w Kucharach Kościelnych (Kuchary Kościelne 29A, 62-570 Rychwał), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001016854, posiadającą NIP: 6653054010 oraz REGON: 524340670 (zwaną dalej „Usługodawcą”, „Sprzedawcą” i „Spółką”).

1.2.      Użytkownik oraz każda inna osoba może komunikować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt. 1.1 powyżej oraz następujących danych kontaktowych:

1.2.1.    adres poczty elektronicznej: info@vintage-tractors.com,

1.2.2.    serwis internetowy: https://vintage-tractors.com,

1.3.      W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4.      Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 1. DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

„Adresat” – podmiot wskazany przez Usługobiorcę jako właściwy do odebrania przesyłki.

„Cena” – oznacza stosowaną przez Usługodawcę cenę danego Towaru brutto, umieszczoną w ramach Serwisu obok informacji o Towarze (tj. cenę Towaru, za jaką Użytkownik może kupić Towar od Usługodawcy). Cena nie uwzględnia Kosztów Dostawy Towaru. Cena wyrażona jest w złotych polskich lub w euro i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT). W przypadku udzielenia rabatu na dany Towar Cena oznacza powyżej opisaną cenę Towaru brutto, po uwzględnieniu rabatu.

„Dzień Roboczy” – oznacza dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

„Gwarancja” – dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, określające jego obowiązki oraz uprawnienia Kupującego (Konsumenta) lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w przypadku gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

„Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Konsument” – osoba fizyczna, która zgodnie z art. 22(1) kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

„Koszty Dostawy” – oznacza opłatę za dostawę Towaru(ów) będących przedmiotem danej Umowy Sprzedaży. Koszty Dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Koszty Dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru wybranego przez Użytkownika.

„Kupujący” – konsument, przedsiębiorca lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawiera umowę sprzedaży w Sklepie Internetowym zamienniki.pl; kupujący jest jednocześnie usługobiorcą.

„Lokal Przedsiębiorcy” – siedziba Przedsiębiorcy, w której sprzedawca spółka Vintage Tractors Volker Merx sp. k. z siedzibą w Kucharach Kościelnych prowadzi działalność gospodarczą na stałe: Kuchary Kościelne 29A, 62-570 Rychwał.

„Polityka Cookies” – odrębny od Regulaminu dokument Usługodawcy określający warunki oraz zawierający opis wykorzystywania przez Serwis plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Polityka cookies dostępna jest pod adresem  https://vintage-tractors.com/cookie-policy/

„Polityka Prywatności” – odrębny od Regulaminu dokument Usługodawcy określający warunki przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika (w tym cel i zakres przetwarzania) Polityka prywatności dostępna jest pod adresem  https://vintage-tractors.com/data-privacy-policy/

Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta” – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 43(1) kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu.

„Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

„Rękojmia” – tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.

„Serwis” – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, posiadający w szczególności funkcjonalność sklepu internetowego, zarządzany i udostępniony w Internecie pod adresem domenowym: https://vintage-tractors.com.

„Sprzedawca” – przedsiębiorca prowadzący serwis internetowy objęty niniejszym regulaminem, tj. spółka Vintage Tractors Volker Merx sp. k. z siedzibą w Kucharach Kościelnych (Kuchary Kościelne 29A, 62-570 Rychwał), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001016854, posiadającą NIP: 6653054010 oraz REGON: 524340670

„System Informatyczny” – oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności interfejsy graficzne Serwisu.

„Towar” – oznacza rzecz ruchomą prezentowaną w ramach Serwisu (np. traktory zabytkowe), która może stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub może zostać wskazana przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi Rezerwacji jako Towar, który Użytkownik chciałby zarezerwować. Przez Towar rozumie się wyłącznie rzecz prezentowaną w ramach Serwisu, która opatrzona została informacją „dostępne”. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że prezentowane w Serwisie rzeczy, które zostały opatrzone terminem „niedostępne” „na zamówienie”, „sprzedane” lub których nie można dodać do Koszyka (zablokowana została opcja dodawania do Koszyka), nie stanowią Towarów w rozumieniu Regulaminu.

„Treści Cyfrowe” – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

„Umowa Sprzedaży” – umowa przez którą Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy (Towaru) i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz (Towar) odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

„Umowa Zawarta Na Odległość” – Umowa Sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym (Przedsiębiorcą) a Kupującym (Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) zawierana bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, za pomocą jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

„Usługobiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną; Usługobiorca może być jednocześnie Kupującym.

„Usługodawca” – przedsiębiorca prowadzący serwis internetowy objęty tym Regulaminem, tj. spółka Vintage Tractors Volker Merx sp. k. z siedzibą w Kucharach Kościelnych (Kuchary Kościelne 29A, 62-570 Rychwał), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001016854, posiadającą NIP: 6653054010 oraz REGON: 524340670. Usługodawca może być jednocześnie sprzedawcą.

„Ustawa o Prawach Konsumenta” – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2017r. poz. 683 ze zm.)

„Użytkownik” – oznacza podmiot, który zgodnie z przepisami prawa zdolny jest do zawarcia Umowy o świadczenie Usług; podmiot, który korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu, a w szczególności podmiot wyświetlający (odwiedzający) powszechnie dostępne strony Serwisu albo podmiot, który zawarł Umowę Sprzedaży. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się w szczególności osobę, która zawarła z Usługodawcą Umowę Sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usługi. Pojęcie „Użytkownika” obejmuje również „Użytkownika Zarejestrowanego”.

„Zamówienie” – oświadczenie woli Kupującego lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, którego celem jest zawarcie umowy sprzedaży Towaru, przez wskazanie Towaru, rodzaju i jego liczby.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1       Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu vintage-tractors.com prowadzonego przez spółkę spółka Vintage Tractors Volker Merx sp. k. z siedzibą w Kucharach Kościelnych, przez sprzedaż towarów na odległość, a także korzystania przez usługobiorców z serwisu internetowego, składania zamówień na produkty, uiszczania ceny sprzedaży produktów, dostarczania produktów, uprawnień Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów produktów.

3.2       Do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na oferowane produkty wymagany jest komputer albo inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3.3       Przeglądanie asortymentu nie wymaga rejestracji.

3.4.      Złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W tym celu Klient wypełnia on-line formularz rejestracji, podając swój adres e-mail, wybrane przez siebie hasło oraz numer telefonu (dobrowolnie), a także zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin. Po zarejestrowaniu się, na podany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są bezpłatne. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Usługobiorcę w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

 1. Usługobiorca, który zarejestrował Konto Klienta na stronie Usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta klienta. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG

4.1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi:

4.1.1. Usługę WWW – usługę polegającą na udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika danych i informacji umieszczonych na powszechnie dostępnych stronach Serwisu, poprzez wyświetlanie strony Serwisu o określonym adresie URL oraz możliwości wprowadzania Komentarzy i wykorzystania mechanizmów informatycznych Serwisu (funkcji Serwisu). Usługa WWW obejmuje w szczególności:

 1. a) możliwość wyszukiwania i przeglądania powszechnie dostępnych podstron Serwisu (tj. podstron Serwisu, do których dostęp nie wymaga rejestracji i logowania),
 2. b) możliwość zapoznania się z opisem i zdjęciami Towarów zamieszczonymi na powszechnie dostępnych podstronach Serwisu,
 3. c) udostępnienie mechanizmów informatycznych Serwisu służących do składania Zamówień (elektronicznych formularzy itp.) oraz zamawiania Usług Rezerwacji (elektronicznych formularzy itp.),
 4. d) możliwość przeglądania Komentarzy zamieszczonych w ramach Serwisu.

4.1.2. Usługę Serwisu – usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu zasobów Systemu Informatycznego w celu:

4.2. Usługa WWW dostępna jest dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności rejestracji w Serwisie. Każdy Użytkownik może przeglądać i przeszukiwać powszechnie dostępne strony Serwisu.

4.3. Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu (tj. wejścia do Serwisu). Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.

4.4. Usługa Serwisu świadczona jest wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych. Korzystanie z Usługi Serwisu możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się Użytkownika Zarejestrowanego do Serwisu.

 

4.6. Usługi świadczone są bez konieczności uiszczania przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy. Użytkownik ponosi koszty połączenia i korzystania z sieci Internet, zgodnie z treścią umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym (dostawcą Internetu).

4.7. Usługodawca informuje, że nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych w związku z korzystaniem z Usług.

4.8. W ramach odnośnika (hiperlink) zamieszczonego w przesłanej wiadomości, Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą Umowę Sprzedaży może przesłać Komentarze dotyczące zakupionego Towaru.  Odnośnik (hiperlink) pozwalający na przesłanie przez Użytkownika Komentarza zostanie przesłany Użytkownikowi Towaru. W przypadku przesłania Komentarza przez Użytkownika zostanie on zamieszczony w ramach Serwisu, pod opisem Towaru (w sekcji „Opinie”).

 

 1. ZAKAZ WPROWADZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH

5.1. W związku z korzystaniem z Usług Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści:

5.1.1. naruszających prawa innych osób, w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, a także dobra osobiste innych osób,

5.1.2. popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,

5.1.3. nawołujących do popełnienia przestępstwa,

5.1.4. naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

5.2. Użytkownik, który uzyska wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona w Serwisie jest niezgodna z prawem lub Regulaminem, może zgłosić ten fakt Usługodawcy, w szczególności przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: info@vintage-tractors.com.

5.3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści udostępnianych przez Użytkownika Usługodawca jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych treści.

5.4. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu oraz Usług w sposób powodujący zakłócenie funkcjonowania Systemu Informatycznego lub jakiegokolwiek jego elementu.

 

 1. WARUNKI SPRZEDAŻY

6.1.      Treści, ogłoszenia, jak również informacje, zdjęcia i filmy wideo dotyczące poszczególnych pojazdów i produktów w asortymencie nie stanowią jeszcze oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Informacje i treści te służą wyłącznie w celu dostarczenia informacji dla potencjalnego nabywcy, przy czym z uwagi na możliwość omyłek, treść ogłoszeń i informacji nie stanowi zapewnienia w rozumieniu art. 556 § 1 KC, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

6.2.      W zależności od kategorii wybranego produktu przedmiotem sprzedaży są pojazdy używane i zabytkowe poddane procesowi renowacji lub produkty fabrycznie nowe, wolne od wad, prezentowane przez Sprzedawcę w chwili składania zamówienia przez Klienta.

6.3.      Wszystkie ceny towarów w Sklepie Internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) lub euro (EUR) i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). W razie wątpliwości przyjmuje się, że ceny są podane w Euro, chyba że wyraźnie oznaczono konkretną cenę jako podaną w walucie polskiej.

6.4.      Ceny towarów znajdujące się na stronie nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz cech zamówionego produktu (m.in. jego wagi i rozmiaru) i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę produktów wraz z kosztami dostawy wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty, chyba że w podsumowaniu wskazano wyraźnie inaczej.

6.5       Do każdego Zamówienia realizowanego na rzecz Użytkownika będącego Konsumentem wystawiany jest paragon, chyba że Użytkownik zgłosi potrzebę wystawienia faktury i poda dane niezbędne do jej wystawienia.

6.6       Do każdego Zamówienia realizowanego na rzecz Użytkownika niebędącego Konsumentem wystawiana jest faktura VAT.

6.7       Paragon lub faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki, chyba że Zamówienie realizowane jest partiami – w takim przypadku na każdą część Zamówienia może zostać wystawiony odrębny paragon/faktura VAT.

6.8       W celu otrzymania faktury VAT z tytułu realizacji Zamówienia, a także identyfikacji Użytkownika (w przypadku Zamówień dokonanych w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy), Użytkownik zobowiązany jest dodatkowo podać następujące dane, które zostaną uwzględnione na fakturze VAT:

 • w przypadku Użytkownika niebędącego przedsiębiorcą, który wyraził wolę otrzymania faktury VAT – adres zamieszkania Użytkownika;
 • w przypadku przedsiębiorcy – siedziba i adres przedsiębiorcy, który dokonał Zamówienia, a także numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy.

6.9.      Aby umowa sprzedaży mogła zostać zawarta, należy:

6.10     Zamówienia można też składać za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej (e-mail). W takim wypadku umowa sprzedaży dochodzi do skutku dopiero wraz z przesłaniem Użytkownikowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę.

 

 1. DOSTAWA ZAMÓWIEŃ

7.1.      W przypadku Towarów innych niż pojazdy, Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Klientowi jedynie na terenie Unii Europejskiej, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, w zależności od wyboru Klienta, kurierem lub za pośrednictwem poczty.

7.2.      Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez kupującego jako adres do doręczeń zamówionego towaru.

7.3.      W chwili dostawy sprzedawca dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na kupującego, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 30 od dnia zawarcia umowy.

7.4.      W momencie wydania towarów sprzedawca dostarcza kupującemu paragon fiskalny w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką w formie papierowej. Na żądanie nabywcy Sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej lub papierowej. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta sprzedawca dostarcza wyłącznie fakturę VAT.

7.5.      Zamówione towary dostarczane są kupującemu, wedle jego wyboru: firmą kurierską, pocztą oraz do odbioru osobistego w Siedzibie Spółki. Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez kupującego w potwierdzonym zamówieniu.

7.6.      Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności.

 

 1. PRZEKAZANIE POJAZDU I DOKUMENTÓW POJAZDU

8.1. Klient może zlecić Spółce dostarczenie Pojazdu pod wskazany przez siebie adres lub odebrać pojazd w Siedzibie Spółki wskazanej powyżej w pkt. 1 Regulaminu. Jeżeli Klient zdecyduje się na dostarczenie Pojazdu pod wskazany adres, Usługodawca poinformuje Klienta o możliwym terminie dostawy i ustali termin dostawy.

8.2. Jeżeli Klient zdecyduje się odebrać pojazd w siedzibie Spółki, Usługodawca poinformuje Klienta o dostępności Pojazdu w punkcie odbioru. Ustalony zostaje termin przekazania Pojazdu.

8.3. W momencie przekazania Pojazdu, Klient musi zidentyfikować się za pomocą swojego dokumentu tożsamości. Jeżeli Pojazd zostanie dostarczony osobie trzeciej lub odebrany przez osobę trzecią, osoba trzecia musi przedstawić pełnomocnictwo podpisane przez Klienta.

8.4. Przekazanie nie nastąpi tak długo, jak długo pozostają nieuregulowane roszczenia z tytułu Umowy Sprzedaży.

8.5. W przypadku zwłoki Klienta w odebraniu Pojazdu, Spóła może naliczyć odszkodowanie – opłatę za bezumowne korzystanie z miejsca parkingowego w wysokości 25,00 EUR brutto za każdy kolejny dzień lub jego część. Klient ma możliwość udowodnienia, że w tym kontekście rzeczywiście poniesiono mniejszą szkodę lub żadna szkoda nie wystąpiła. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za dalsze poniesione straty.

8.6. W momencie przekazania sporządzany jest protokół przekazania Pojazdu. W momencie przekazania, Klient powinien sprawdzić Pojazd pod kątem wad zewnętrznych i, jeśli zauważy takie wady, wpisać je do protokołu.

 

9 REJESTRACJA POJAZDU

9.1. Klient musi samodzielnie dokonać rejestracji Pojazdu. Spółka nie świadczy usług rejestracji pojazdów.

9.2.Wszystkie dokumenty wymagane do dokonania rejestracji Pojazdu zostaną przesłane do Klienta na

wskazany w Umowie Sprzedaży adres lub wydane do odbioru w Siedzibie Spółki dopiero po zaksięgowaniu wpłaty pełnej ceny zakupu Pojazdu.

 

 1. REKLAMACJE KONSUMENCKIE

10.1.     Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym kodeksem cywilnym.

10.2.     W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:

 • wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;
 • wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
 • ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu przedsiębiorcy.

10.3.     Dla zawiadomień konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie, gdzie wskazane zostaną co najmniej: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar), dowód zakupu reklamowanego towaru, opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie reklamującego, datę wniesienia reklamacji, podpis zgłaszającego reklamację, w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.

10.4.     W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpoznania reklamacji, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby Sprzedawcy albo przekazać je sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki. W przypadku uznania roszczeń zgłaszającego Sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia.

10.5.     Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

10.6.     Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.

10.7.     Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10.8.     Niezależnie od prowadzenia postępowania reklamacyjnego, Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.

10.9.     W razie nieuznania przez Sprzedawcę reklamacji, a Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Istnieje również możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

 

 1. ZWROT TOWARU, KORZYSTANIE Z PRAWA ODSTĄPIENIA

11.1.     Konsumentowi i przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów.

11.2.     Bieg terminu rozpoczyna się od dnia w którym konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów.

11.3.     Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek poinformować Przedsiębiorcę w okresie biegu terminu do odstąpienia od umowy o swojej decyzji w tym zakresie.

11.4.     Oświadczenie konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie wymaga formy szczególnej. W tym celu wystarczające jest  skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia, określonego w Załączniku do Regulaminu lub złożenie wyraźnego w swojej treści oświadczenia. Termin odstąpienia uważa się za dochowany, gdy konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego terminu. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na konsumencie lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

11.5.     W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca bez zbędnej zwłoki, wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jednak nie później niż w terminie 14 dni, liczonych od dnia w którym został poinformowany o decyzji konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dotyczy również kosztów poniesionej przez Kupującego dostawy towaru, przy czym zwrotowi podlega koszt najtańszego zwykłego dostarczenia towaru.

11.6.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania.

11.7.     Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.8.     Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który odstąpił od umowy ma obowiązek odesłać towar albo przekazać je sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin powyższy uważa się za dochowany, jeżeli konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle zamówione towary przed upływem okresu czternastu dni.

11.9.     Zwracane towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.

 

 1. GWARANCJA USŁUGODAWCY

12.1. Usługodawca informuje, że udziela gwarancję na niektóre Towary stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży (tj. na „Towary z Gwarancją Usługodawcy”).

12.2. Towary z Gwarancją Usługodawcy oznaczone zostają w Serwisie jako objęte gwarancją oraz opatrzone są stosowną informacją.

12.3. Warunki i zasady realizacji gwarancji na poszczególne Towary z Gwarancją Usługodawcy zamieszczone zostały na podstronie Serwisu, przy danym Towarze.

12.4. Użytkownik może wykonywać uprawnienia wynikające z tytułu odpowiedzialności Usługodawcy za zgodność Towarów z Umową Sprzedaży niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG

13.1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę.

13.2. Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy w dowolny sposób, w tym:

 • przesłana pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w pkt. 1. Regulaminu,
 • doręczona Usługodawcy w formie pisemnej, np. poprzez jej przesłanie kurierem lub listownie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub złożona w formie pisemnej w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt. 1 Regulaminu.

13.3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz opis przyczyny reklamacji.

13.4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

13.5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym w pkt. 11.4 powyżej, Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt. 1.1 Regulaminu.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW

   

  14.1     W przypadku Klientów niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta, odpowiedzialność Spółki jest ograniczona wyłącznie do:

  • do winy umyślnej oraz
  • szkody rzeczywistej bezpośrednio poniesionej w wyniku utraty życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, do kwoty nieprzekraczającej 1000 zł.

  14.2.     Spółka wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową (wyłączenie rękojmi) dla wszystkich kupujących, którzy nie mają statusu Konsumenta albo Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta. W tym zakresie Spółka nie zawiera umów na odmiennych warunkach kupującego a ewentualne odmienne postanowienia Ogólnych Warunków Zakupów klienta nie mają zastosowania.

  14.3.     Jeżeli Klient odkryje niezgodność z umową po przekazaniu Pojazdu, powinien poinformować o tym Spółkę. Spółka oświadcza, że usunie niezgodności z umową. Spółka może zażądać od Klienta dostarczenia zdjęć lub nagrań wideo, które udokumentują usterkę – w celu przyspieszenia procesu reklamacyjnego.

  14.4     Aby złożyć reklamację należy:

  • wysyłać lub dostarczyć osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu Spółki lub
  • wysyłając zawiadomienie na adres e-mail Spółki.

  14.5. Wstępna weryfikacja stanu Pojazdu i zgłoszonych niezgodności lub wad odbywa się w warsztacie Spółki. W takim przypadku kupujący niebędący Konsumentem ani Kupującym na Prawach Konsumenta powinien dostarczyć pojazd do Siedziby Spółki, chyba że byłoby to w danym przypadku działanie oczywiście niecelowe. Spółka dokona wstępnej weryfikacji Pojazdu i roszczeń Klienta i jeśli tak się stanie, dokona niezbędnych działań. Po dostarczeniu Pojazdu decyzja reklamacyjna oraz przewidywany czas trwania prac naprawczych są przekazywane Klientowi bez zbędnej zwłoki.

 2. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

  15.1. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu uregulowania wierzytelności przysługujących Sprzedawcy na podstawie Umowy Sprzedaży (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej).

  15.2. Na czas pozostawania w mocy zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej, Sprzedawcy przysługuje prawo do posiadania dokumentów Pojazdu. Po dokonaniu pełnej płatności Spółka wyśle dokumenty Pojazdu do Klienta.

  15.3. Tak długo, jak długo pozostaje w mocy zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, Klient nie może ani rozporządzać przedmiotem sprzedaży, obciążać ani przyznawać umownie prawa użytkowania osobom trzecim, chyba że Klient i Sprzedawca uzgodnią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

   

 3. INFORMACJA RODO

16.1     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), (zwanego dalej „RODO“), Sprzedawca informuje, że: Administratorem Danych Osobowych jest: spółka Vintage Tractors Volker Merx sp. k. z siedzibą w Kucharach Kościelnych (Kuchary Kościelne 29A, 62-570 Rychwał), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001016854, posiadającą NIP: 6653054010 oraz REGON: 524340670 (zwaną dalej „Usługodawcą”, „Sprzedawcą” i „Spółką”).

16.2.     Użytkownik oraz każda inna osoba może komunikować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt. 1.1 powyżej oraz następujących danych kontaktowych:

16.2.1.  adres poczty elektronicznej: info@vintage-tractors.com,

16.2.2.  serwis internetowy: https://vintage-tractors.com,

16.3     Klienci i Użytkownicy mają możliwość skontaktowania się z administratorem danych osobowych w dowolnym momencie w przypadku wszystkich pytań dotyczących ochrony danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@vintage-tractors.com,

16.4     Dalsze szczegóły w odniesieniu do wykorzystania danych i w odniesieniu do praw z nich wynikających można znaleźć w postanowieniach Polityki Prywatności dostępnej pod adresem  https://vintage-tractors.com/data-privacy-policy/ oraz Polityki Cookies dostępnej pod adresem  https://vintage-tractors.com/cookie-policy/.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1.     W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego z wyłączeniem stosowania Konwencji Nowojorskiej z dnia 14.06.1974r. o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów (Dz.U. z 1997r. nr 45 poz. 282).

17.2.     Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w serwisie vintage-tractors.com używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

17.3.     Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie https://vintage-tractors.com, oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.

17.4.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienie lub zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem zmian w regulaminie.

17.5     Jeśli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, w całości lub w części, lub zawierają jakiekolwiek luki, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień i/lub pozostałych części Regulaminu.

17.6     Wszelkie spory pomiędzy Spółką a Usługobiorcami i Kupującymi, którzy nie są konsumentami albo przedsiębiorcami na prawach konsumenta, wynikłe na podstawie lub w związku z niniejszym Regulaminem lub oferowanymi przez Spółkę usługami i towarami, będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd polski właściwy dla Konina. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania w sporach z konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How Volt works

Check out in three easy steps:

1

Select your bank (99% of banks supported)

Pay from your bank. No card needed.

2

Log into your account

Your bank details are never shared.

3

Approve the payment

That’s it. Faster and more secure.

Continue